Letterforms

Letterforms: 1, 2
[Ministerio type specimen]

Ministerio (2003)

Next